Standard vedligeholdelsesreglement

NORMAL~VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT
udarbejdel af Boligselskaberncs Landsforening efter reglerne i lov
nr. 930 af 19. december 1986 om ændring af lov om boligbyggeri.
2. udgave april 1987 Revideret 1998

NORMAL-VEDLIGEHOLDELSREGLEMENT FOR:
MODEL A - med istandsættelse ved fraflytning.

ÆNDRING AF BOLIGOVERENSKOMST.
I. Generelt
1. Vedligeholdelsesreglementet træder i stedet for eller supplerer de bestemmelser om vedligeholdelse i boperioden og istandsættelse ved fraflytning, som står i boligoverenskomsten/lejekontrakten (herefter kaldet kontrakten), og skal derfor betragtes som et tillæg til denne.

FRAFLYTNINGSORDNING.
2. Afdelingen overtager gradvis udgiften til den normale istandsættelse ved fraflyting – jf. afsnit IV, stk. 1. Overtagelsen sker i forhold til den periode, som den enkelte boligtager har haft lejemålet.

3. Afdelingen overtager udgiften til den normale istandsættelse ved fraflytning med 1% pr. hele måneder regnet fra indflytning.
Når der er gået 8 år og 4 måneder, vil afdelingen helt have overtaget udgiften til den normale istandsættelse ved fraflytning.

4. Hvis fraflytning sker, inden afdelingen helt har overtaget udgiften til den normale istandsættelse, betaler boligtageren kun den andel som afdelingen ikke har overtaget.

MISLIGEHOLDELSE.
5. Istandsættelsesudgifter som følge af misligholdelse vil blive pålignet den fraflyttende boligtager fuldt ud, uanset boperiodens længde.
Misligholdelse foreligger, når der konstateres forringelser eller skade som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af boligtageren, medlemmer af dennes husstand eller andre som boligtageren har givet adgang til boligen.

 

BOLIGENS STANDARD.


II Overtagelse af boligen ved indflytning.
1. Ved indflytning fremtræder lofter og vægge istandsat.
Kun hvor der efter selskabets skøn har været behov for det, vil træværk, inventar og gulve være istandsat.

2. Tilflytteren må acceptere at boligen, dens træværk, inventar og tekniske installationer bærer præg af den slid, der må anses for rimeligt i en bolig af den pågældende alder. Tilflytteren må ligeledes acceptere, at der på malet træværk og inventar er anvendt farver, der ikke nødvendigvis falder i tilflytterens smag.

3. Grundlaget for bedømmelsen af boligens vedligeholdelsesstandard fremgår af afsnit III og IV, samt den for afdelingen pågældende vedligeholdelsesafdeling.

MANGLER SKAL PÅTALES INDEN 2 UGER.

4. Hvis tilflytteren ved overtagelse af boligen konstateres mangler, skal tilflytteren senest 2 uger efter overtagelsen skriftlig påtale disse.

5. Skønner selskabet at manglen er mindre væsentlig, kan afhjælpning undlades, men manglen vil blive påført kontrakten efter et tillæg til denne, og boligtageren hæfter ikke for udbedring af denne mangel ved fraflytning.

6. At en mindre væsentlig mangel ikke afhjælpes, fritager ikke tilflytteren fra sine vedligeholdelsesforpligtelser.

7. Tilflytteren vil ikke uden forudgående skriftlig aftale med selskabet få refunderet afholdte udgifter til mangelafhjælpning.

 

BOLIGTAGERENS VEDLIGEHOLDELSE.


III Vedligeholdelse i boperioden.
1. Boligtageren sørger for og afholder udgiften til at vedligeholde det lejede med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling i boperioden.

2. Boligtageren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at det lejede ikke forringes ud over hvad følger af almindelig slid og ælde.
Medmindre selskabet og boligtageren aftaler en ændret overfladebehandling, skal der foretages maling af flader, der ved indflytningen fremtræder malet, tapetsering af tapetserende flader etc.


AFDELINGENS VEDLIGEHOLDELSE.
3. Afdelingen påtager sig:
- Vedligeholdelse og fornøden udskiftning af låse, vandhaner, emhætter, elafbrygere, wc- og vaskekummer, cisterner, komfurer, ruder og lignende, der er installeret af afdelingen.
- Reparation eller udskiftning af det faste inventar og dettes tilbehør, som er installeret af eller skriftligt godkendt som overtaget af afdelingen. Desuden udskiftning af belægninger på gulve og køkkenborde, når disse belægninger er udført af eller i forvejen er skriftligt godkendt af selskabet.

4. Vedligeholdelse, reparation eller udskiftning af de i stk. 3 nævnte bygningsdele foretages af selskabet, når – og i det omfang – det herfra skønnes nødvendigt.

ANMELDELSE AF SKADER.
5. Såfremt der opstår skader på boligen, skal boligtageren omgående anmelde dette til selskabet.
Undlades anmeldelse, vil boligtageren blive pålagt at erstatte eventuelle merudgifter som følge af den manglende anmeldelse.

IV NORMAL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING.
1. Ved fraflytning udføres den normale istandsættelse, der omfatter:
- Hvidtning eller maling af lofter og overvægge, eller afvaskning af trælofter.
- Maling af i forvejen malede vægge.
- Tapetsering af vægge med tapet til standardpris, samt rengøring af boligen.
- Disse arbejder betales af fraflytteren og afdelingen efter reglerne i afsnit 1, stk. 3.-5.
- Hvor der i forbindelse med tapetsering af vægge foretages afrensning af gammel tapet, betales afrensninger fuldt ud af afdelingen.

2. Normal istandsættelse ved fraflytning efter pkt. 1 skal i almindelighed altid udføres, medmindre boligen for alle eller nogle af de pågældende bygningsoverflader fremtræder nyistandsat.

SYN VED FRAFLYTNING.
3. I forbindelse med fraflytning skal der foretages syn af boligen. Synet foretages af en af selskabets udpeget person.

4. Når opsigelsen af boligen samt oplysning om den fremtidige adresse er modtaget, gives fraflytteren med mindst 1 uges varsel oplysning om dato for syn af boligen.

OPLYSNING.
5. Fraflytterens andel af den normale istandsættelse samt udgiften til øvrige istandsættelsesarbejder, som fraflytteren skal betale fuldt ud, vil – om muligt – blive oplyst under synet.
Hvis fraflytteren har giver oplysning om sin fremtidige adresse, skal der gives oplysning om istandsættelsens omgang og pris senest 2 uger efter synsdatoen.
Der må accepteres, at der ved den endelige afregning kan være en overskridelse af boligtagerens andel på højst 10% i forhold til den oplyste pris.
Udgifter i forbindelse med retablering af ændringer af den lejede er ikke omfattet af ovennævnte bestemmelser. Sådanne krav kan gøres gældende i fuldt omfang uanset de forannævnte begrænsninger.

EKSTRAORDINÆR RENGØRING.
6. Hvis der er behov for ekstraordinær rengøring af hårde hvidevarer, inventar, sanitetsgenstande, m.v. betragtes dette som misligholdelse, og udgiften hertil betales fuldt ud af fraflytteren jf. afsnit 1, pkt. 5.

ARBEJDETS UDFØRELSE.
7. Arbejdet vil blive udført på selskabets foranledning på grundlag af synsrapporten.

ISTANDSÆTTELSE VED BYTNING:
8. Ved bytning af lejligheder gælder samme bestemmelser som ved fraflytning.
TILLÆG
Bruger- og vedligeholdelsesvejledning.

I henhold til gældende lovgivning og nærværende vedligeholdelsesreglement har du som boligtager pligten til at vedligeholde lejligheden indvendig i boperioden.
Som en hjælp til dig – for at opnå det bedst mulige resultat – og for at give boligen og inventaret i boligen længst mulig levetid, skal vi derfor foreskrive:

MALING:
At du – når du gennemfører vedligeholdelsesarbejder for egen hånd i lejligheden – skal huske at rette henbendelse til ejedomsfunktionærern for at få at vide hvilke malingtyper, der skal anvendes i din lejlighed.
At der ved behandling af naturtræsdøre – låger m.m. anvendes teaktræsolie hvis de ikke er malet.

TAPETSERING:
Ved tapetsering ag vægge, skal tapetet opsættes jævnt, uden rynker og med stødte samlinger.
Ved tapetsering med Rutex (savsmuldtapet) og andre struktur/skumtapeter, skal tapetet opsættes jævnt, uden rynker og synlige samlinger. Heller ikke evt. samlinger fra bagvedsiddende tapet må være synlig.
Der må ikke opsættes tapet ovenpå Rutex og andre struktur/skumtapeter eller hessian.
Vægge der er tapetseret med Rutex og andre struktur/skumtapeter må kun males. Det samme gælder for i forvejen malede vægge, hvor der ikke er opsat tapet.
Hessian som væg – eller loftsbeklædning vil ikke kunne godkendes ved fraflytning, men skal – hvis det ikke er medtaget ved syn – nedtages for din regning. Det samme gælder opsatte panelplader og strukturmaling.

ÆNDRINGER/MODERNISERINGER:
Ønsker du at foretage ændringer/moderniseringer så som – opsætning af trælofter, pladelofter eller gipslofter, modernisere køkken eller bad, udskifte køkkenbordsbelægning, blandingsbatterier eller i øvrigt foretage ændringer for måske at skabe en for dig mere tidssvarende bolig eller fungerende bolig, bør du i egen interesse fremsende en ansøgning til Boligorganisation inden du går i gang – alene for at sikre, at det du påtænker, kan godkendes som forbedring eller blivende foranstaltning ved evt. fraflytning.

Ved nedtagning af skillevægge, skal der foreligge en skriftlig tilladelse fra boligselskabet.
Væggen skal retableres ved fraflytning.

HAVER:
Hvor der til den lejede bolig medhører have, skal haven i lighed med den indvendige bolig vedligeholdes. – og ved fraflytning afleveres i ryddet og rengjort stand.

KRAV TIL ARBEJDETS UDFØRELSE:
Fælles for alle ændringer/moderniseringer og vedligeholdelsesarbejder er, at arbejdet skal udføres håndværksmæssigt korrekt.

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Alabu Boligs cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies