Standard husorden, Aalborglund

Et godt klima er meget værd.

Til alle beboere i Aalborglund.

Regler for god husorden i Aalborglund er til for at beskytte beboere og bebyggelse.

Tryghed og tilfredshed skabes, når beboere erkender nødvendigheden af, at tage hensyn til hinanden.

 

Reglerne er til for:

- at skabe god ro og orden for beboerne.

- holde bebyggelsen og friarealerne i pæn stand og dermed bliver vedligeholdelsesomkostningerne lave.

Forældre bør huske, at vejlede deres børn og foregå børnene med et godt eksempel.

Det er dig som beboer, der gennem huslejen, skal betale for vedligeholdelsen i Aalborglund.

 

Haver.

De beboere, der har have, skal selv passe haven.

Dette indebærer:

- Græsslåning regelmæssigt.

- Afdeling 1 klipning af hækken foretages af selskabet på begge sider. Dog kan beboerne, give besked til ejendomsfunktionærerne om selv at foretage klipningen.

- Ukrudt skal fjernes fra den indvendige side af hækken/hegnet

- De i afdeling1 af selskabet opsatte hegn, vedligeholdes af selskabet. Hegnene må ikke ændres uden tilladelse fra selskabet.

- I afdeling 2, skal opsatte hegn, der efter afdelingsbestyrelsens anvisning, hører til lejligheden, vedligeholdes af lejeren. Ved maling skal grøn eller jordfarve anvendes.

- Det er tilladt, at plante blomster og buske på terrassen, men ikke træer. Bestående beplantning skal beskæres. Højden må ikke overstige 180 cm.

- Det er ikke tilladt, at etablere hundehus eller løbegård på terrassen.

- Vægge ud mod terrassen, skal altid være frit tilgængelige for håndværkere, der skal male eller foretage nødvendige reparationer.

- Ved flytning skal haven være rengjort og sat i stand efter årstiden. Faste ting såsom fliser og hegn, må ikke medtages, uden afdelingsbestyrelsens tilladelse, uanset om beboeren selv har bekostet disse ting.

 

Husdyr:

Beboerafstemning har fastlagt, at det er tilladt hver lejlighed, at have én (1) hund eller en kat, Dyrene skal altid føres i bånd, når de færdes uden for lejlighederne. Ejerne skal altid selv fjerne dyrets uhumskheder med hundepose.

Dyrene skal være behørigt forsikret og skal anmeldes til boligselskabet ved udfyldelse af særlige skemaer, beregnet dertil, skemaerne fås hos ejendomsfunktionærerne.

Ikke anmeldte husdyr kan kræves fjernet.

Dyrene må ikke være til nogen gene for andre lejere. Husdyr må ikke medbringes i vaskerierne eller på legepladser.


Svalegange.

Af hensyn til eventuel snerydning skal svalegangene i vinterhalvåret, være ryddet for stole, borde, blomsterkasser, legetøj og lignende.

Øerne på svalegangene er fællesarealer for tilstødende lejligheder.

Øerne må ikke benyttes til opbevaring af børns legetøj, cykler eller andet, der kan være til gene for naboer.

Læsejl må opsættes i sommerperioden.

Der må ikke opsættes faste plader. Kun havemøbler må benyttes på svalegangen.

 

Antenner.

Tilslutning til fællesantennen må kun foretages med originale kabler og stik.

Beboerne må ikke opsætte udvendige antenner og loftsantenner uden forudgående skriftlig tilladelse fra boligselskabet Aalborglund´s bestyrelse.(Se i øvrigt lejelovens bestemmelser ”anbringelse kun må ske efter udlejers anvisning”).


Skiltning.

Skilte og reklamer må kun opsættes med en skriftlig tilladelse fra boligselskabet Aalborglund.


Nøgler.

Udleverede nøgler skal ved fraflytning, leveres tilbage til boligselskabet Aalborglund, uden beregning. Det gælder også ekstra nøgler, som du har betalt for.

Mangler en nøgle, omkodes låsen for fraflytters regning.

Bestilling og betaling af ekstra nøgler læs:

ORIENTERING TIL BEBOERE I AALBORGLUND.


Ændring af lejligheden.

Lejligheden skal bibeholdes i sin oprindelige form. Afvigelser herfra må ikke finde sted uden forudgående skriftlig tilladelse fra boligselskabet Aalborglund og godkendelse fra bygningsmyndighederne.

Emhætter, komfurer, ventilatorer og andre tekniske installationer i lejligheden.

For at få fuldt udbytte af de tekniske installationer skal du sætte dig ind i brugsanvisningerne. I tvivlstilfælde kan du rådføre dig med en ejendomsfunktionær. Normal drift og vedligeholdelse af de tekniske installationer betales af boligselskabet Aalborglund.

For skader, der skyldes forkert betjening eller misbrug, skal reparationen betales af lejeren. Alle uregelmæssigheder ved tekniske installationer skal hurtigst muligt anmeldes til en

ejendomsfunktionærer.

- Keramiske kogeplader henvisning til brugsanvisningen.

- Fjernelse af udskiftede køleskabe m.m. henvises til Regler om affald.


Maskiner.

Symaskiner og lignende maskiner, der kan medføre støjgener for naboer, skal anbringes på et underlag, der dæmper støjen mest muligt.

Slagboremaskiner må benyttes på hverdage indtil kl.21.00


Musik.

Vis hensyn til dine naboer i de sene aftentimer. Spil dæmpet så du ikke forstyrrer andres ønske om nattero.

Spiller du senere skal du sikre dig, at dine naboer er informeret om støj efter kl. 23.00.

 

Børns leg og boldspil.

Lad ikke børnene lege eller opholde sig i kældre og andre steder, hvor du ikke har synlig kontakt med dem og hvor det kan være farligt for dem at opholde sig.

Det er ikke tilladt at tegne eller male på ejendommens mure, trapper, lysmaster eller andre genstande, som tilhører boligselskabet, eller i det hele taget på anden måde beskadige vore ejendomme eller anlæg.

Børns leg med legetøj, som f.eks. bue og pil, luftbøsser, softgun, salonrifler og lignende, er meget farligt og må ikke benyttes på boligselskabets Aalborglunds område.

Ejendomsfunktionærerne er pålagt, at tilse at dette overholdes, for at undgå meningsløse uheld. MEN alle bør straks skride ind, hvis man selv finder overtrædelser af forbudet.


Vinduer og døre.

Døre der er forsynet med smæklås eller dørpumpe, skal være lukket og må ikke holdes åbne ved anbringelse af sten, træstykker eller lignende.

Skader på ruder skal omgående anmeldes til ejendomsfunktionær af hensyn til Boligselskabet Aalborglunds glasforsikring.

Undlades anmeldelse, vil du blive pålagt, at erstatte eventuelle merudgifter som følge af manglende anmeldelse.


Vaskerierne.

Brug fælles-vaskerierne, hvis drift du er med til at betale gennem huslejen.Du må ikke vaske tøj i vaskemaskine i lejligheden efter kl. 21.00

Åbn altid vinduet når du tørrer tøj i lejligheden, fugten skal ud.

Vaskeriet er til din disposition. Det er kun sæben du betaler for.

Skyllemiddel og tørring er gratis og betales over huslejen af alle lejere.

Følg de anvisninger, der er opslået i vaskeriet og husk, at feje gulvet og rengøre tørretumbler, hvis tørretumbleren har været i brug.

Beboere der er udearbejdende har fortrinsret til at reservere tid lørdag/søndag.

Er en reserveret tid ikke udnyttet inden 30 minutter, kan andre anvende tiden, indtil næste reservation

 

Kælderrum.

Kan af selskabet kræves ryddet, så det henstår i rimelig stand.

Nummeret på kælderrummet skal svare til brugerens nummer på adressen.

Lofter over lejlighederne må ikke benyttes som opbevaringsplads, da etageadskillelsens konstruktion, ikke kan bære nogen form for belastning.


Baderum.

Luk altid badeværelsesvinduet op, efter du har været i bad, for hurtig udluftning.

Af hensyn til nattero bør der ikke bades mellem kl. 23.00 og kl. 06.00 morgen.

For at undgå tilstopning af afløbsrør bør man være opmærksom på, hvad man skyller ud gennem vask og toilet. Bleer, vat, avispapir o.l. må aldrig kastes i toilettet. Rensning af afløbsrør og kloakker er både en besværlig og bekostelig affære.

Eventuelle utætheder i installationerne skal straks meldes til en ejendomsfunktionær.


Fugtskader.

Mugpletter dannes særligt bag møbler, der står for tæt op mod ydervægge og i faste skabe mod ydervægge, der er kolde og derfor bliver fugtige.

Der henvises til den udleverede BEBOER-INFO

”Værd at vide om dagligdagens varmeproblemer”.


Affald.

Af hygiejniske grunde skal køkkenaffald og husholdningsaffald anbringes i poser eller lignende. Affaldet skal lægges i en container i den afdeling du bor i.

Husk at lukke låget på containeren, når du forlader containeren, så rotter og andre dyr udelukkes for adgang og lugtgener forhindres.

Køkkenaffald må ikke anbringes i den store container på Blomstermarken ved garagen. Denne container skal anvendes til større brandbare ting.

 

Følgende må ikke fyldes op i affaldsrummene:

- Glas og flaskeskår må ikke anbringes i containerne. Anvend den specielle flaske-container.

- Haveaffald skal afleveres i det indrettede rum på Bynkevej.

 

Udskiftede køleskabe, TV, o.l., SKAL du selv sørge for bliver fjernet. Evt. må du forlange, at leverandøren af nyanskaffelser, fjerner det gamle. Storskrald tager det ikke med.

 


Barnevogne, cykler, knallerter, legetøj.

Må ikke stilles, så de kan være til ulempe for andre. Skal henstilles på de pladser og i de rum, der er indrettet dertil.

Brandvæsenet forbyder henstilling af knallerter, motorcykler og andet, der rummer brandfarlige elementer i kældrene.


Cykling, motor-og knallertkørsel.

Af hensyn til børns leg og gåendes sikkerhed, er cykling, motor- og knallertkørsel ikke tilladt på gange og plæner i boligområdet.

Mindre børns kørsel på trehjulede cykler er undtaget.

Skateboardkørsel er ikke tilladt på svalegange.

 

Reparation af cykler, knallerter, m.v.

Husk altid, at tildække fliser eller gulve med aviser, plastic, o.l., hvor reparation finder sted, så olie, fedt og snavs, ikke trænger ned i cementen og efterlader grimme pletter. Husk at efterlade stedet i rengjort og ryddet stand.

Affald fra rengøringen skal lægges i en container.


Parkering.

Biler og motorcykler må ikke parkeres i boligområdet, men henvises til vejarealerne eller selskabets garageanlæg.

Af hensyn til børns og ældres sikkerhed, skal der køres yderst forsigtig på vejene.

 

Tilføjelse: Vedtaget den 26.september 2005 på det ordinære afdelingsmøde.:

 

Afd. 2 vedtog følgende: Hvis man opsætter et skur på terrassen, må højden af skuret, ikke overstige højden på det laveste hegn.

 

Afd. 1 vedtog: Skuret må ikke overstige højden af det hegn, skuret står op imod.

 

Inderste hegn op imod muren, skal i begge afdelinger, kunne nedtages, af hensyn til arbejde hvor stillads skal opsættes o.l.

 

Ejendomsfunktionærer og Afdelingsbestyrelser.

Er til alle beboeres disposition, men har også pligt til, at påtale eventuelle overtrædelser af reglerne i husordenen og andre almindelige fællesskabsregler.

Du er velkommen til, at rette henvendelse til ejendomsfunktionærer og afdelingsbestyrelsesmedlemmer.

Navne og adresser findes i den oversigt, der er ophængt i vaskeriet og i opgangene.

Ønsker du at klage over forholdene eller andre beboeres adfærd, skal dette ske skriftlig. Klagen skal afleveret i postkassen til kontoret Bynkevej nr. 11, st. Klagen vil blive behandlet på først kommende afdelingsmøde af afdelingsbestyrelsen.

 

 

Godkendt sidste afdelingsmøde 26.september.2005.

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Alabu Boligs cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies